SECŢIUNEA 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art. 1. Campania promoţională “ Povestea șahului” este organizată de Fundația Superbet, fundație înființată și funcționând conform legilor din România, având sediul în str. Haga nr. 12, cam. 2, sector 1, București, CIF 41371677, calitate de „Organizator”;

Art. 2 Participanţii la Campania promotionala sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile prezentate in regulamentul oficial al Campaniei Promotionale (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), asa cum sunt specificate mai jos.

Art. 3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe canalele de comunicare deținute sau folosite de Organizator, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menţionate in Secţiunea 4.

Orice persoana interesata poate primi Regulamentul Oficial, urmare a unei cereri scrise formulate in acest sens si transmisa Organizatorului

Art. 4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba in mod unilateral prezentul Regulament Oficial prin acte adiţionale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după afişarea modificarilor pe pagina promotiei.

Art. 5 Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul Regulament Oficial este finală și obligatorie pentru participanți.

 SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Art. 6 Campania este organizata si se desfasoară online pe pagina de Facebook și Instagram a Fundației Superbet in Postul de Concurs in cadrul perioadei de desfăşurare. Campania promoțională va avea loc în intervalele orare și zilele săptămânii indicate prin afișare de către Organizator.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art. 7 Campania promoţională va avea loc între 14 si 18 August 2023

Art. 8 Campania promoţională se va desfăşura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. Descrierea CAMPANIEI

Art. 9 Campania este structurată după cum urmează:

Concursul, mecanismul si premiile vor fi anuntate pe Pagina de Facebook/Instagram  Fundația Superbet și superbetfoundation în cadrul unei postari finale, precum și în secțiunea Noutăți de pe site-ul superbetfoundation.com.

Concursul va fi sub forma de Comentariu, iar participanții vor fi nevoiți să răspundă la întrebarea adresată în postarea inițială și să dea share postării pe profilul lor pentru a primi mai multe aprecieri la comentariul lăsat. De asemenea, pentru a participa, ei vor fi nevoiți să aibă pagina la urmăriri sau aprecieri și să dea un share postarii inițiale de concurs.

Câștigătorii vor fi declarați cei cu cele mai apreciate comentarii din secțiunea de comentarii a postarii de concurs. Premiile se vor da primilor trei jucători clasați.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 11 Promoţia este deschisă participării exclusiv persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu.

Art. 12 La aceasta campanie nu au drept de participare asociaţii si angajaţii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta promoţie, precum şi membrii familiilor acestora (constând din copii, părinţi, soţ/soţie si rude de gradul II, inclusiv).

Art. 13 Daca sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate si de a urmări in instanţa respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Orice tentativa de fraudare se soldează cu eliminarea de la extragere a tuturor comentariilor aparținând persoanei in cauza.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Art. 14 Participarea la promoţie este gratuita. Prezenta promoție nu presupune utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, conform Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și nu reprezintă o loterie publicitară, conform Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Art. 15 Condiţii de participare:

În perioada de desfăşurare a campaniei promoționale de către Organizator, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Primesc drept de participare la prezenta campanie promotionala toti cei care indeplinesc urmatorii pasi:

-Își postează comentariul pe pagina concursului.

-Au pagina Fundației Superbet de Facebook sau Instagram la urmăriri/aprecieri.

-Distribuie postarea concursului

– accepta Termenii si Conditiile campaniei

– contactează, după anunțarea câștigătorilor, echipa Fundației Superbet pentru a primi detaliile necesare, locul si data evenimentului. De asemenea, castigatorul tablei de sah va fi nevoit sa furnizeze toate datele pentru completarea procesului de livrare a premiului.

Art. 16 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativa de fraudă prin restrictionarea accesului la campania promotionala.

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SI ANUNŢAREA PREMIILOR

Art. 17 Desemnarea câştigătorilor se va face astfel:

Câștigătorii vor fi extrași de către Fundația Superbet și anunțați in postarea de concurs pe pagina de Facebook/Instagram a Fundației Superbet precum și pe site-ul superbetfoundation.com în secțiunea Noutăți.

Art. 18 Validarea câştigurilor. Participantul care a fost desemnat castigator va prezenta un document de identitate valabil pentru a dovedi faptul ca indeplineste condiţiile de participare la Campania promotionala, menţionate la Secţiunea 5 din prezentul Regulament Oficial (condiţiile de varsta, domiciliu, act de identitate valabil).

Art. 19 Premiul promoţiei va fi acordat la finalul concursului in masura in care acest lucru este posibil iar in cazuri excepţionale, in decursul a 2-25 zile lucratoare din momentul aflarii câştigătorului si a indeplinirii conditiilor legale.

La acordarea premiului, se va întocmi un proces verbal ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, C.N.P., seria si numărul CI, adresa şi numărul de telefon) ale câştigătorului. In momentul intrării in posesia premiului, câştigătorul trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului si un act de identitate valabil si sa predea angajatului Organizatorului o copie după actul sau de identitate.

Art. 21 Validarea şi primirea premiilor se face pe baza actului de identitate si a procesului-verbal completat.

Art. 22 După ce Organizatorul verifica îndeplinirea condiţiilor de participare procedează la validarea câştigului.

Art.23 Nici o eroare cu privire la datele furnizate de către participanţi nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligaţie de acordare a premiului in condiţiile descrise mai sus, în cazul furnizării unor date eronate.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE

Art. 24 Premiul oferit la prezenta campanie este o experienta alaturi de Alessia Ciolacu și Constantin Lupulescu, iar locul 3 va primi o tablă de șah semnată de participanții turneului Superbet Chess Classic București 2023.

Premiile totale acordate in cadrul Campaniei sunt in valoare de 2.500 lei

Structura, valoarea premiilor, intervalul orar, numarul de zile pe saptamana de acordare a datele de organizare pot fi modificate de către Organizator. Orice modificare, astfel efectuată va fi anunțată de către Organizator, prin afișare pe website-ul propriu si pe pagina promotiei.

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Art. 24 Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, inclusiv impozitul cu reţinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Cap. VIII – Venituri din premii şi din jocuri de noroc, art. 108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv conform oricăror alte prevederi legale introduse prin acte normative emise pe durata campaniei promotionale. Cu privire la plata impozitului reglementat conform prevederilor Cap. VIII – Venituri din premii şi din jocuri de noroc, art. 108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica prevederile de mai jos din prezentul Regulament Oficial.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dată fiind valoarea lor individuală, premiile nu sunt impozabile, după cum prevede art. 110 alin. 4  litera a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Art. 25 Prezenta Campanie poate inceta înainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majora ori caz fortuit, independent de voinţa Organizatorului, de a continua prezenta Campanie, dar nu înainte de a anunţa acest lucru prin afişarea pe website-ul propriu. In acest caz, Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Art. 26 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanţii la prezenta Campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti. Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii, dar nu mai tarziu de 1 luna de zile de la momentul producerii evenimentului.

SECŢIUNEA 12 CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 27 Superbet asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Participantului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Participantului. Această obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Participant unor părţi terţe. Detalii se regasesc in cadrul Anexei 1, ce cuprinde Notificarea de Confidentialitate a Campaniei privind protectia datelor cu caracter personal, ce face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 28 Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul (EU) 2016/679.

Art. 29 Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea termenilor si conditiilor Regulamentului de catre Participant, avand in vedere faptul ca un exemplar al acestui Regulament a fost trimis catre acesta, sau l-a gasit pe site-ul Organizatorului si nu a notificat Organizatorului ca nu doreste sa participe la Campanie.

Art. 30 De asemenea, prin inscrierea in Campanie, Participantul declară că este de acord cu prezentul Regulament şi a citit si inteles Notificarea de Confidentialitate a Campaniei din Anexa 1, prin care sunt detaliate aspectele legate de prelucrarea datelor personale.

Art. 31 În  cazul  în  care  Câștigătorul își exprimă consimțământul explicit conform Anexei 2 mai jos pentru a i se utiliza imaginile pentru participarea la activitati de publicitate in vederea promovarii brandului SUPERBET, acesta va fi de acord si va semna documentul prezentat in cadrul Anexei 2, ce face parte integranta din prezentul Regulament.

Art. 32 Pentru jucatorii deja existenti pe platforma online Superbet, pe pagina dedicata de inregistare la Campanie va exista o mentiune prin care se va preciza ca, pentru acestia, nu se va lua in considerare acordul de marketing, ramanand valabile acordurile de marketing din conturile de jucator.

Art. 33 Dezabonarea de la acordul  de marketing va fi posibila in ori ce moment, prin accesarea contului de participant la Campanie, prin debifare casutei corespunzatoare sau prin trimiterea unei solicitari la adresa drepturile.tale@superbet.ro.

SECŢIUNEA 13 ALTE PREVEDERI

Art. 34 Castigatorii premiilor acordate in baza prezentei campanii isi vor asuma anumite obligatii in ceea ce priveste o serie de masuri de promovare a imaginii Organizatorului prezentei camapanii, precum:

– Castigatorii premiilor isi pot exprima  acordul ca imaginea lor sa fie asociata materialelor de promovare ale Organizatorului. În  cazul  în  care  Câștigătorul își exprimă acordul explicit conform Anexei 2 mai jos, acesta va fi de acord si va semna documentul prezentat in cadrul Anexei 2, ce face parte integranta din prezentul Regulament. In acest sens castigatorii de premii sunt de acord sa apara in fotografiile sau inregistrarile audio/video pe care Organizatorul sau reprezentantii acestuia le vor realiza in cadrul procedurilor de desemnare si acordare a premiilor in cadrul prezentei campanii.

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pe website-ul Organizatorului pentru toti participanţii la aceasta Campanie. Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament Oficial cat si al tuturor prevederilor regulamentului de joc si termenilor si conditiilor „Superbet”.

Art. 35 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in cazul apariţiei unor situaţii care ar putea afecta imaginea, prestigiul sau costurile acestei Campanii Promotionale ori ale Organizatorului.

Organizator,

Fundația Superbet

 

Anexa 1 La REGULAMENTUL CAMPANIEI – CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorii vă respectă dreptul la confidențialitate și este dedicat protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.

Organizatorii vă prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele cu carater personal prelucrate pentru participarea la Campania descrisa in Regulament

Organizatorul nu va prelucra decat user-name-ul Facebook al participantilor la Campanie si nu va stoca ulterior finalizarii Campaniei aceste date.

Datele personale ale participantilor aferente contului de Facebook fac obiectul politicii de confidentialitate Facebook.

Scopul  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal  furnizate pentru participarea la Campania descrisa in Regulament

Înscrierea participanților la Campanie

 • Îndeplinirea obligației legale  de  a  anunța  public  numele  câștigătorilor și premiile acordate după extragere dar și ulterior, pe site-ul Organizatorului si pe pagina de Facebook Superbet.
 • Abonarea la newsletter-ul Organizatorului (doar în baza consimțământului Participantului)
 • Trimiterea ulterioară de informații periodice despre promoțiile, ofertele și prezentările de produse ale Organizatorului (doar în baza consimțământului Participantului)

Temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 • Organizatorii garantează tuturor Participanților că datele personale procesate cu prilejul Campaniei vor fi utilizate doar în scopul obligațiilor legale, in baza acordului pentru termenii si conditiile Regulamentului și în baza consimțământului Participanților.
 • Datele dvs. vor fi folosite pentru a va contacta în eventualitatea în care veti fi desemnaț câștigător la extragere cu ajutorul website-ului random.org. Ne vom asigura ca datele dvs. nu vor fi stocate de catre nici o alta parte terta.
 • Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopurile determinate mai sus.
 • Consimțământul oferit de către Participant poate fi folosit în scop de marketing direct doar în cazul bifării căsuței din contul de Participant.
 • În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul de marketing, ulterior acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului, prin accesarea contului de Participant si debifarea casutei corespnzatoare sau prin trimiterea unei solicitari la adresa de email: drepturile.tale@superbet.ro .

În calitate de Participant și totodată de persoană vizată ale cărui date sunt prelucrate în mod direct aveți următoarele drepturi în baza GDPR:

 • Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ, asigurarea accesului la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;
 • Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de  produse/servicii,  Participantul  are  dreptul de a se opune în orice moment);
 • Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță referitoare la datele   personale   care   îl   privesc, și   corectarea/rectificarea   acestora, fară întârzieri nejustificate, în baza unei solicitări;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): în anumite condiții, Organizatorul va șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fărăîntârzieri nejustificate;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: în  anumite  condiții,  Participantul  are  dreptul  de  a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.

Toate  aceste  drepturi și/sau retragerea consimțământului  pot  să fie  exercitate  printr-o  cerere  transmisă la  adresa de  e-mail: drepturile.tale@superbet.ro

Plângeri  referitoare  la  prelucrarea  datelor  personale  pot  fi  adresate  direct  Autorității  Naționale  de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată.

Datele furnizate de dvs. nu vor fi transmise către terți si vor fi pastrate intr-un mod securizat in baza noastra de date, urmand ca acestea sa fie sterse in momentul in care ne-am indeplinit obligatiile conform Regulamentului mai sus.

ORGANIZATOR:

Fundația Superbet

 

COORGANIZATOR:

Superbet Interactive (Romania) Limited